Veiligheid

Voor- en nadelen van telewerk

Telewerk levert tal van voordelen. Lange reistijden tijdens de spitsuren worden vermeden en er kan een betere balans tussen werk en privéleven worden gevonden. De medaille heeft echter ook een keerzijde. Iedereen heeft een smartphone en een laptop, en heeft zelfs in zijn vrije tijd de neiging zijn mails en berichten te lezen. Die aandrang kan worden verergerd door telewerk. Zo werd bij onderzoek opgemerkt dat zelfs als een bedrijf werkroosters opstelde voor werknemers die bepaalde taken thuis uitvoerden, die personeelsleden het uurrooster niet altijd respecteerden en 's ochtends vroeg, 's avonds en in het weekend op elke vraag antwoordden. In de Kamer werden verschillende vragen over telewerk in België gesteld. De vragen in de Kamer handelen in de eerste plaats over het verband tussen telewerk en burn-out, maar ook, hoe zit het precies met de wetgeving over telewerk? Op herhaalde vragen van werknemers om bij de paritaire comités een duidelijk kader uit te werken, komt er veel te vaak geen antwoord.

Telewerk: Middel tegen burn-out?

Telewerk kan inderdaad in zekere mate helpen bij de preventie van burn-out, maar het is toch ook geen mirakeloplossing. Telewerk heeft als onmiskenbaar voordeel dat het een betere afstemming toelaat tussen het beroepsleven en het privéleven, en dat het de vermoeidheid ten gevolge van verplaatsingen vermindert. Op het vlak van de organisatie van het werk, krijgt de werknemer een grotere autonomie en kan hij zich meestal beter concentreren.

Toch mag men telewerk niet misbruiken: twee dagen per week blijkt namelijk een maximum te zijn om andere risico's te voorkomen. Men mag het isolement van de telewerker niet onderschatten. De preventie van burn-out gebeurt onder meer ook via de relaties op het werk: het is algemeen erkend dat de solidariteit tussen collega's, en meer algemeen de uitwisseling onder collega's, de ruimte voor discussie, maar ook de toegankelijkheid van de hiërarchie belangrijke factoren zijn die het mogelijk maken dat men niet ten onder gaat aan een beroepsvermoeidheid.

Binnen het kader van occasioneel telewerk zal het risico op isolement niet voorkomen, aangezien het telewerk slechts af en toe plaats vindt. Er bestaat ook het risico dat werknemers zich niet kunnen losmaken van hun werk wanneer de werkuren voorbij zijn. De telewerker moet kunnen grenzen stellen en de werkgever moet ook het einde van de werkdag respecteren. Bovendien mag hij ook geen overdreven controle uitvoeren die eveneens een bron van stress kan zijn. Bij occasioneel telewerk is dit risico echter beperkt. Het uitvoeren van een risicoanalyse is hier ook pertinent om de risico's verbonden aan telewerk voor elk type van functies en activiteiten in het bijzonder te bepalen.

Telewerk in de wetgeving

Wat betreft telewerk in de wetgeving, merkt de vraagsteller op dat werknemers die willen telewerken, over geen enkel middel beschikken waarmee ze een onwillige werkgever kunnen verplichten die mogelijkheid tot telewerk zelfs maar te bespreken. Het is dus geen recht voor werknemers. Had men niet verder moeten gaan door de legitieme aanvragen van de werknemers die willen telewerken, kracht bij te zetten?

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 85 van 9 november 2005 betreffende telewerk, gesloten in de nationale arbeidsraad, schiep reeds een kader waardoor het mogelijk werd dat werknemers telewerk konden verrichten. Deze cao vertrekt van het principe dat telewerk gebeurt op vrijwillige basis, dat het regelmatig wordt uitgevoerd en geregeld wordt door een geschreven overeenkomst.

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk vult deze vorm van telewerk aan met een andere vorm van telewerk, namelijk het occasioneel telewerk. De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of om persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren, voor zover hij een functie of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk. Denk bijvoorbeeld aan een treinstaking of het bezoek van een technicus aan huis. In deze gevallen kan de werknemer aan de werkgever vragen om occasioneel telewerk te verrichten.

De wet gaat ervan uit dat, wanneer een werknemer deze vorm van arbeid wenst te verrichten, de werkgever dit zal aanvaarden. De werkgever moet de werknemer immers zo snel mogelijk informeren over de redenen waarom hij niet kan ingaan op de vraag van de werknemer. Bovendien voorziet de wet dat het kader om occasioneel telewerk te verrichten kan worden vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Het is dus ten zeerste gewenst dat de ondernemingen in overleg met de werknemersvertegenwoordigers de voorwaarden en nadere regels bepalen voor het uitvoeren van occasioneel telewerk.

Deze vorm van telewerk werd ingevoerd ten voordele van de werknemer en kan dus niet opgelegd worden door de werkgever. Het gaat om een vorm van arbeid waardoor de belangen van de werknemers en deze van de werkgevers met elkaar kunnen worden verzoend. Tenslotte moet vastgesteld worden dat de mogelijkheid tot het aanspraak maken op occasioneel telewerk slechts ingevoerd werd op 1 februari 2017 en het te vroeg is om dit systeem te kunnen evalueren.
 

Gepubliceerd op 19-10-2017

  546