Veiligheid

Vraag in de Kamer over reiniging brandweerpakken

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat brandweermannen minder lang leven dan gemiddeld. Dat zou onder meer te wijten zijn aan het onvoldoende reinigen van de kledij, waardoor giftige stoffen doorheen de pakken in aanraking komen met de huid en kanker kunnen veroorzaken. De enige goede reiniging zou een CO2-reiniging zijn, die wel duurder is dan een gewone reiniging. In het parlement werden verschillende vragen gesteld over deze problematiek. Bepalen de brandweerzones al dan niet zelf op welke manier zij de brandweerpakken schoonmaken? Kan het hoogtechnologisch brandweerpak versneld  worden ingevoerd? Minister Jan Jambon geeft antwoord op de vragen van Karin Temmerman (sp.a) en Franky Demon (CD&V).

PBM’s

Momenteel zijn er enkel veiligheidsvoorschriften rond het adequaat dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de diverse interventies, zoals beschreven in het KB van 30 augustus 2013. Wat betreft het reinigen, de decontaminatie en de persoonlijke hygiëne na interventies bestaan er geen voorschriften. Overeenkomstig het KB van 13 juni 2005 is de werkgever, in dit geval dus de zone, verantwoordelijk voor het adequaat schoonmaken en eventueel vervangen van de interventiekledij. Voornoemd KB verwijst daarbij wel naar de modaliteiten bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. In haar rapporten wijst de brandweerinspectie altijd op deze gangbare normen, aldus minister Jambon.

De minister heeft geen informatie over beroepsongevallen te wijten aan het niet-respecteren van de veiligheidsvoorschriften in 2014. Wanneer het specifiek over kanker gaat, komen de symptomen natuurlijk pas veel later tot uiting.

Reiniging

In nagenoeg alle korpsen wordt de interventiekledij gereinigd in wasmachines die met water en zeep werken. Uit rapporten van de brandweerinspectie blijkt dat intussen al heel wat korpsen zijn overgestapt naar industriële wasmachines met dosismeters. Slechts in de zone Antwerpen en bij de brandweer van Brussel wordt het wasprocedé uitbesteed aan een gespecialiseerde firma.

Zorgwekkender is dat in de meeste zones zeer beperkt of zelfs niet wordt gewassen. Hier is bijsturing nodig, aldus de minister. Er wordt een werkgroep van ervaringsdeskundigen opgericht om een standaardoperatieprocedure (SOP) voor reiniging en nazorg bij operaties uit te werken. De conclusies van de werkgroep zullen in een ministeriële rondzendbrief aan de zones worden gezonden.

Tot op heden is er geen enkel bedrijf in ons land dat CO2-reiniging uitvoert. Na overleg met de sector blijkt dat deze service ten vroegste over drie maanden kan worden verleend. Gezien de hallucinante cijfers inzake kanker en de sterftecijfers onder de hulpverleners, is duidelijk dat een richtlijn voor CO2-reininging zich opdringt.

Budget

De decontaminatie van een brandweerpak zou 45 euro kosten. Wellicht zal die prijs dalen naarmate meer CO2-reinigingsmachines worden aangeschaft. Het is onmogelijk nu al een totale raming te maken. De CO2-reiniging zal in de toekomst de regel worden en dat zal ook een positief effect hebben op de levensduur van de pakken. Minister Jambon laat verder weten dat er nog onderzocht moet worden hoeveel, onder welke voorwaarden en binnen welk tijdspad er reservepakken moeten ter beschikking worden gesteld. Een goede richtlijn vereist ook een onafhankelijke PBM-keuring.

Minister Jambon verbindt zich ertoe om de voorziene materieelsubsidies, voor 2015 meer dan 12 miljoen euro, ook te laten aanwenden voor de aankoop van de nieuwe hoogwaardige interventiekledij en voor CO2-reiniging.

Deskundigen hebben bepaald dat het nieuwe hoogtechnologische en duurzame pak de beste oplossing is. Er werd reeds een algemene offerteaanvraag georganiseerd met als resultaat dat het Oostenrijkse pak het beste is. Alle zones, inclusief de brandweer van Brussel, kunnen inschrijven. De kostprijs van zo’n pak bedraagt 899 euro, inclusief btw.
 

Niet besparen op mensenlevens

Karin Temmerman, één van de vraagstellers, geeft tot slot mee: “Ik ben blij dat de minister aan die richtlijn wil werken. Als uit onderzoek blijkt dat een brandweerman acht jaar minder lang leeft, omdat zijn pak niet voldoende is gereinigd, is het evident dat wij moeten handelen. Een CO2-reiniging verwijdert 98 procent van de heel kankerverwerkende stoffen. We moeten alle brandweerzones aansporen om dit te doen. Het is ook goed dat men hierop niet zal besparen. Dit gaat immers om mensenlevens.”
 

Gepubliceerd op 24-02-2015

  123