Vragen en antwoorden over COVID-19 (update 6/11)

 Hier houden we alle vragen bij die we bij senTRAL via diverse kanalen ontvangen over de coronacrisis en de maatregelen tegen het COVID-19 virus. We trachten voor elke relevante vraag een antwoord te vinden bij arbeidsarts Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentia en auteur van senTRAL, alsook bij andere auteurs en onze collega's van de redactie van SocialEye. In deze pagina hebben we alle vragen verzameld over veilig heropstarten in de nieuwe realiteit na de lockdown. Hier vindt u de eerdere vragen en antwoorden die we tijdens de eerste fase in maart en april hebben behandeld, dus voor de meeste bedrijven weer aan de slag konden gaan.

Voor meer algemene antwoorden en richtlijnen verwijzen we naar de derde podcast met Edelhart Kempeneers (en hier vindt u daarvan de tekst).

Deze lijst is bijgewerkt op 6 november, onder meer met nieuwe vragen over de rol van de arbeidsarts en preventieadviseur bij tracking & tracing, en over testen.
 

Volgende thema’s worden hier behandeld:

 • Ziek op het werk met COVID-19-symptomen
 • Testen en sneltesten
 • Contacttracing
 • Verspreiding via de toiletten
 • Microgolfovens
 • Ventilatie
 • Mondmaskers desinfecteren
 • Douches
 • Veilig omgaan met oppervlakken
 • Handgels
 • Meerdere personen in een voertuig
 • Collectieve lokalen
 • Plexiwanden
 • Winkels en magazijnen
 • Mondmaskers
 • EHBO
 • Externe opdrachten
 • Verplaatsingen buitenland
 • Vaccin
 • Jaaractieplan
 
 - Wat moet een werkgever doen als een werknemer op het werk onwel wordt met mogelijke besmettingssymptomen? Wat als hij of zij niet op eigen kracht naar huis kan gaan?

EK: “Een dergelijke situatie acht ik eerder uitzonderlijk. Ik acht het weinig waarschijnlijk dat een werknemer gezond op het werk arriveert en enkele uren later niet meer op eigen kracht naar huis kan gaan. Als dit toch gebeurt, dan adviseer ik om de betrokken werknemer naar huis te laten brengen door een taxi of een andere werknemer. Je mag immers met twee personen samen in de wagen zitten. Het gebruik van mondmaskers is hierbij echter wel aan te bevelen. Als de persoon zwaar ziek zou zijn, is het uiteraard beter om een ambulance te laten komen. Vergeet ook niet om nadien de werkplek van de zieke werknemer grondig te ontsmetten.”

- Wat is de waarde en betrouwbaarheid van sneltesten?

EK: “Een sneltest heeft een meerwaarde als bijkomend screeningsmiddel, bijvoorbeeld bij laagrisicocontacten of als eerste triage bij hoogrisicocontacten als dan een PCR-test volgt voor de negatieve resultaten – maar dat laatste moet dan gevalideerd worden door de overheid. Screening zonder indicatie heeft minder waarde: het is slechts een momentopname en minder gevoelig dan de PCR-test. Wat het aanbod van een privé-bedrijf betreft dat mobiele sneltesten aanbiedt: die werkwijze met een ‘commerciële bus’  zal waarschijnlijk weldra verboden worden met enkel nog de mogelijkheid tot uitvoering op indicatie van de arbeidsarts.”

- Ik heb begrepen dat sneltesten pas nuttig zijn van zodra er symptomen zijn. Klopt dat? Heeft het dan zin om asymptomatische hoogrisicocontacten aan een sneltest te onderwerpen? Zo ja, hoeveel dagen na het laatste risicocontact?

EK: “Inderdaad, hoogrisicocontacten moeten sowieso in quarantaine volgens de huidige richtlijnen van Sciensano. Voor laagrisicocontacten kunnen we die wel als extra check toepassen, en hier komen er dan wel af en toe enkele uit. Het is dan pas zinvol vanaf ten vroegste 5 dagen na het risicocontact. En hopelijk wijzigen binnenkort de richtlijnen (opnieuw), opdat deze sneltesten ook als eerste triage gebruikt kunnen worden bij hoogrisicocontacten.”

Als een werknemer symptomen heeft en de test is negatief, mag de werkgever dan na een paar dagen vragen om een nieuwe test?

EK: “Nee, dat is niet voorzien in de huidige richtlijnen van Sciensano. Als een werknemer een test krijgt op het moment dat die symptomen heeft is de PCR-test heel betrouwbaar en de kans op een vals negatief resultaat quasi nul. Dus dan is het wel zeker dat die een andere ziekte heeft (bv. een verkoudheid).”

- Zijn er ook vals-positieve testresultaten? Hoe interpreteer je dat?

EK: “De PCR-testen (en ook de antigen-sneltesten) zijn heel sensitief, quasi 100%. Er wordt gematcht met de RNA-code van het virus, waardoor een vals resultaat eigenlijk niet mogelijk is, behalve bij een menselijke fout in het labo. Dat gezegd zijnde, kan men wel een positief resultaat hebben bij iemand die effectief besmet is maar slechts weinig of niet meer besmettelijk is; deze test kan zelfs minieme hoeveelheden virusdeeltjes detecteren. Een PCR-test kan tot weken na de ziekte ‘positief’ blijven, ook al is men niet meer besmettelijk. Omwille hiervan is de richtlijn een tijdje terug ook gewijzigd, in die zin dat men na een positieve test en einde van de symptomen zich niet meer opnieuw moet laten testen.”

- Is het testen en de attesten via de bedrijfsarts enkel voor risicosectoren bedoeld, of algemeen?

EK: “Het testen (van symptomatische hoogrisicocontacten) en de quarantaineattesten: dat is algemeen. De volledige procedure staat op de website van de overheid. Concreet kunnen we dan bij telefonisch contact met een werknemer die een hoogrisicocontact had met een positieve COVID-19 en symptomen heeft of tot een van de essentiële sectoren hoort, deze werknemer een sms-code doorsturen waarmee die naar een triagecentrum kan gaan.”
“Het testen van asymptomatische hoogrisicocontacten is enkel voor welbepaalde sectoren. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft nu beslist dat voortaan asymptomatische werknemers in volgende beroepen, beroepsgroepen of sectoren wél op dag vijf getest kunnen worden:

 • zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis, …) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak, logistiek, …)
 • federale diensten, met name van Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)
 • diensten voor de publieke hygiëne
 • diensten voor asiel en migratie
 • industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten
 • jeugdhulpsector
 • personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen (om bovenstaande sectoren toe te laten hun activiteiten verder te zetten)
 • mantelzorgers
Als de PCR-test negatief is, mogen deze werknemers vanaf dag 7 hervatten.”

- Hoe verloopt in de praktijk een doorverwijzing van een medewerker naar het COVID-testcentrum via de arbeidsarts?

EK: “De volledige procedure staat online op deze website van de overheid. Concreet kunnen arbeidsartsen bij telefonisch contact met een werknemer die een hoogrisicocontact had met een positieve COVID-19 en die symptomen heeft of tot een van de essentiële sectoren hoort, een sms-code doorsturen waarmee de werknemer naar een triagecentrum kan gaan.” 

- Hoe zit het met de GDPR-wetgeving wanneer je zelf corona-tracing doet? Is er overlap met de federale corona-tracing?

EK: Dit is inderdaad een grijze zone, de wetgeving is hier (nog) niet aan aangepast. Alleszins heeft de werknemer een meldingsplicht, en heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in het kader van de Wet op het Welzijn. Dit staat ook zo expliciet aangegeven in de vernieuwde versie van de generieke gids van de FOD WASO. Wat informatieverzameling en -deling betreft kan ik verwijzen naar het standpunt van Luc Van Hamme, hoofdarbeidsinspecteur bij de FOD WASO.

- Wat kan de werkgever doen t.a.v. nauwe contacten van een werknemer die mogelijk positief test? In hoeverre mag hij hierover communiceren?

EK: “Dat is een beetje geval per geval te bekijken. In feite moeten (mogen) die werknemers conform GDPR pas op de hoogte gebracht worden van zodra de werknemer effectief positief test. Maar vaak weten zij al van dat vermoede geval, en dan is het best om hen reeds aan te raden om social distancing en alle andere maatregelen in afwachting nog nauwgezetter op te volgen, en hen te verzekeren dat ze op de hoogte zullen worden gebracht van zodra er zekerheid is. Deze richtlijnen kunnen wel op voorhand of op regelmatige basis algemeen intern gecommuniceerd worden, aar beperk dat tot die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn, om ook de privacy van alle werknemers maximaal te waarborgen.”

- Moeten we de klanten informeren als medewerkers in een retail center positief testten?

EK: “Normaal gezien zullen die volgens de huidige richtlijnen van Sciensano niet vallen onder hoog-, noch laagrisicocontact. Enkel als er een langduriger contact was of zonder mondmasker, dan moeten die klanten getraceerd worden en op de hoogte gebracht worden.”

- Een werknemer zegt dat hij vorige week in contact is gekomen met positief getest persoon. Als hij relatief geïsoleerd werkt, mag ik hem laten werken zolang hij zelf geen symptomen heeft of moet ik hem wegsturen?

EK: “Als het een hoogrisicocontact betrof, dan moet die werknemer verplicht in quarantaine gaan volgens de huidige richtlijnen van de overheid. Als het een laagrisicocontact betrof, dan mag die werknemer verder werken. De volledige richtlijnen van Sciensano hierover zijn hier terug te vinden.” 

- Moeten bedrijven een lijst maken van de hoogrisicocontacten?

EK: “Het is de arbeidsarts die de inschatting moet maken van hoog- of laagrisicocontacten, via rechtstreeks overleg met de COVID-19-positieve werknemer. De werkgever mag hierbij wel helpen via het aanleveren van een lijst van werknemers die mogelijk in contact zijn gekomen met die werknemer, omdat ze bijvoorbeeld hetzelfde uurrooster hadden. De richtlijnen rond contacttracing zijn terug te vinden via Co-Prev. De procedure waarmee arbeidsartsen zelf sms-codes zullen kunnen aanleveren voor het uitvoeren van een PCR-test staat hier.” 

- Moeten de positieve gevallen rechtstreeks aan de arbeidsarts gemeld worden?

EK: “Inderdaad. De arbeidsartsen worden hiervan ook op de hoogte gesteld via de contact tracers van de overheid, maar dat systeem blijkt niet altijd even waterdicht. Alleszins heeft de werknemer een meldingsplicht, en heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in kader van de Wet op het Welzijn. Dit staat ook zo expliciet aangegeven in de vernieuwde versie van de generieke gids van de FOD WASO.”

- Is een werknemer die van thuis werkt en in quarantaine is zonder symptomen, verplicht dat te melden aan de werkgever?

EK: “Het hangt ervan af of die werknemer in quarantaine zit naar aanleiding van een hoogrisicocontact of in isolatie vanwege een positief testresultaat. In het eerste geval moet die werknemer dat niet melden zolang het geen consequenties heeft voor het werk. In het tweede geval heeft de werknemer wel degelijk een meldingsplicht, en heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in kader van de Wet op het Welzijn. Dit staat ook zo expliciet aangegeven in de vernieuwde versie van de generieke gids van de FOD WASO. Zie ook dit artikel.”

- In de app Coronalert houdt de waarschuwing ‘rood’ geen rekening met maskers, of plexiwanden of ventilatie. Krijgt men hierdoor niet zeer veel onterechte hoogrisicocontacten die aanleiding geven tot quarantaine?  En welke exacte gegevens krijg je bij rood alarm: datum? uur? locatie?

EK: “Inderdaad, Coronalert houdt geen rekening met deze arbeidshygiënische maatregelen. De arbeidsartsen kunnen nu wel contact opnemen met deze werknemers, en de inschatting maken of het daadwerkelijk om een hoog- dan wel laagrisicocontact gaat. Welke gegevens men krijgt en hoe het precies werkt, is hier beschreven  met bijkomende duiding in de FAQ."-Moet de werkgever mondmaskers gratis aanbieden? Worden deze nu beschouwd als PBM's?

EK: “Mondmaskers worden juridisch niet gezien als PBM’s maar wel als een collectief beschermingsmiddel. Dat is een belangrijke distinctie, want het betekent dat u het als werkgever niet moet aanbieden. U moet wel de nodige maatregelen conform de generieke gids.”

- Is er een verband tussen toiletgebruik en mogelijke virusbesmetting?

EK: “Het virus zit ook in de stoelgang, wat ook blijkt uit analyses van rioolwater. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat bij het doorspoelen van een toilet het virus via aerosol beperkt verspreid wordt. Toch moet dit gerelativeerd worden: de belangrijkste transmissie gebeurt immers via hoesten, niezen en praten. Om de kans om besmetting alsnog zo klein mogelijk te maken bij toiletgebruik, adviseert Sciensano om de toiletbril te sluiten bij het doorspoelen van het toilet.”

- Welke corona-preventiemaatregelen neem je best met microgolfovens?

EK: "Ja, microgolfovens zijn inderdaad ook een mogelijke besmettingsbron, met name als een veelgebruikt oppervlak. Aanbeveling hier is om bijvoorbeeld wegwerp-ontsmettingsdoekjes te voorzien waarmee men voor het gebruik de drukknoppen en de deurhendel kan ontsmetten, ofwel instructies met de mogelijkheid om voor en na de handen te wassen met zeep en water of met alcoholgel."

- Kan je een microgolfoven gebruiken voor het desinfecteren van maskers?

EK: "De voorkeursmethode voor desinfectie van mondmaskers is gebruik van waterstofperoxide of UV-licht. Maar ook verhitten met een microgolfoven kan worden gebruikt als desinfectiemethode. Er moet dan wel op worden gelet dat het masker geen metalen onderdelen bevat (zoals een metalen neusclip). Het masker moet worden geplaatst in een stoomzakje of stoomschaal samen met 60 ml kraantjeswater, en gedurende 90 seconden op 1100 Watt bestraald worden. Hierna moet je het laten uitdrogen. Uit testen blijkt dat een correcte fit bewaard blijft, ook na 20 cycli. Onder geen enkele voorwaarde mag het masker droog bestraald worden: dit degradeert de filter en houdt bovendien een ernstig brandrisico in."

(Referenties:
 • Bergman, M., et al., Impact of Three Cycles of Decontamination Treatments on Filtering Facepiece Respirator Fit. Journal of the International Society for Respiratory Protection, 2011. 28(1): p. 48-59
 • Fisher, E.M., et al., Evaluation of microwave steam bags for the decontamination of filtering facepiece respirators. PLoS One, 2011. 6(4)
 • Fisher, R., et al., Assessment of N95 respirator decontamination and re-use for SARS-CoV-2. MedRxiv preprint, April 24 2020
 • Heimbuch, B.K., et al., A pandemic influenza preparedness study: use of energetic methods to decontaminate filtering facepiece respirators contaminated with H1N1 aerosols and droplets. American Journal of Infection Control, 2011. 39(1): p. e1-e9
 • Viscusi, D.J., et al., Impact of three biological decontamination methods on filtering facepiece respirator fit, odor, comfort, and donning ease. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2011. 8(7): p. 426-36
 • Zulauf, K.E., et al., Microwave-Generated Steam Decontamination of N95 Respirators Utilizing Universally Accessible Materials. MedRxiv preprint, April 25 2020)


- Kan je nog losse ventilatoren gebruiken in een werkruimte (bij warm weer)?
EK: “Ja, maar let dan goed op de luchtcirculatie die je daarmee creëert. Als de ventilator extra luchtstromen tussen de medewerkers veroorzaakt, verhoogt dit het risico op besmetting. Ik verwijs naar dit advies van het Nederlandse RIVM: Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting. Uit voorzorg wordt daarom geadviseerd om enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals door een goed onderhouden airconditioning. Let daarbij op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene naar de andere persoon gaat.”
En deze ‘fact sheet’ van Sciensano over de overdracht van het virus via de lucht: “To this date, the scientific community continues to debate the potential of airborne transmission of SARS-CoV-2. Whilst it is undisputed that SARS-CoV-2 can survive in experimental aerosols (11,63) the implication in real-life circumstances is far less clear. So far, viral RNA has been found in air samples in some studies (61,64,65) but not in others (60,66,67). However, as aforementioned viral RNA does not equate infectious virus. Possible airborne transmission is also proposed as the underlying explanation for the superspreading event of a choir in Washington where a single person is suspected to have contaminated 53 out of the 61 choir members (68). Nevertheless, data from contact tracing seem to indicate that prolonged close contact, such as within households, is the largest risk factor for transmission (69,70).”
Het advies van de Europese koepel van vakverenigingen voor klimatisering en verwarming luidt : verhoog de ventilatiecapaciteit maar gebruik enkel frisse (buiten)lucht. Vermijd hercirculatie van de lucht! Als dat niet mogelijk is, gebruik een HEPA-filter met minimaal H13 voor extractie en propulsie van de luchtstromen.
Meer informatie hierover bij REHVA, FOD Volksgezondheid, Youtube, Sciensano en RIVM.


- Mogen medewerkers samen in dezelfde bestelwagen rijden? En zo ja, onder welke voorwaarden? Met plexischerm en/of mondmasker?

EK: “Volgens de nieuwe officiële richtlijnen is dit toegestaan. Als voorwaarde geldt wel dat de afstand tussen chauffeur en passagier zo groot mogelijk gehouden wordt. Concreet betekent dit dat de passagier diagonaal achter de chauffeur moet zitten. Als dit niet mogelijk is, dan moet men een mondmasker dragen. De installatie van een plexischerm moet men in overleg met de garage bekijken, want bij een eventueel ongeval op de weg kan dergelijk scherm voor een hoger veiligheidsrisico zorgen.”

Zie ook: Hoe coronaveilige afscherming plaatsen in een voertuig volgens instructies van overheid?

 

- Hoe kan men aanrakingen met oppervlakken vermijden? Zijn daar tips of hulpmiddelen voor?

EK: “Ik pleit hier voor pragmatisch handelen, afhankelijk van de concrete situatie. In winkels zien we een sterke toename van contactloos betalen. Op deurklinken kan men een hulpstuk plaatsen dat met de elleboog bediend kan worden. En in veel bedrijven zijn trekkoorden voor poorten voorzien. Hier kan men een lus bevestigen om de arm door te steken. Er zijn dus heel wat creatieve, pragmatische oplossingen mogelijk om potentieel besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.”

- Hoe gaat men om met trapleuningen?

EK: “Omdat trapleuningen op de werkplek veelvuldig gebruikt worden, moet de reiniging en ontsmetting ervan ook deel uitmaken van een reinigingsschema, zoals bij drukknoppen, klinken en leuningen. Trapleuningen geven dus zeker een groot besmettingsrisico.”


- Wij stellen als werkgever handgels ter beschikking van onze werknemers, maar hebben vragen m.b.t. de gevaarseigenschappen van dit product. Mag een werkgever vanuit een industriële verpakking de handgel in kleinere flesjes afvullen? Zoja, onder welke voorwaarden?

EK: "Over deze handgels en de bijhorende risico's vindt u een uitgebreid artikel in senTRAL."


- Is het gebruik van de douche (individuele douches) nog toegestaan, bijvoorbeeld als men met de fiets naar het werk komt?

EK: “Het gebruik van douches blijft toegelaten, als de regels inzake social distancing toegepast kunnen worden. Je moet het aantal werknemers dus beperken die op hetzelfde moment de doucheruimtes gebruiken. Als je dit niet voldoende kan garanderen, dan mogen doucheruimtes niet gebruikt worden. Op zich ligt het risico op besmetting echter niet hoger in doucheruimtes dan in andere ruimtes.”

- Kan men bij de organisatie van trainingen in een klaslokaal best de vereisten voor het schoolonderwijs toepassen?

EK: “Je kan beide situaties niet met elkaar vergelijken. In schoolonderwijs spreekt men ook over ‘besmettingsbubbels’, waarbij men altijd dezelfde groep leerlingen behoudt in een groep. Bij kortdurende trainingen is er echter een andere dynamiek. Daarom suggereer ik om bij trainingen de algemene regels toe te passen, zoals social distancing en voldoende ventilatie. Afhankelijk van de trainingsinhoud (bijvoorbeeld bij EHBO-opleidingen) kan men extra richtlijnen voorzien.”

- In een afdeling in ons bedrijf hebben onze werknemers fysiek werk, ze werken elk apart aan een tafel dus we hebben zones rond hun werktafel afgebakend waar ze geen mondmasker moeten dragen. Wanneer ze uit hun zone gaan moet het masker op. De zones liggen 3 à 4 meter uit elkaar. Is dat voldoende, of zou het mondmasker beter op blijven?

EK: “Ik zal voorzichtig stellen: waarschijnlijk wel. Het hangt er een beetje van af welk werk ze precies moeten doen. Als het bijvoorbeeld een callcenter is met veel praten, of een lawaaierige omgeving waarbij er af en toe geroepen moet worden, is dat nog een andere situatie dan een relatief stille omgeving waar voornamelijk zittend bureauwerk wordt gedaan. Veel hangt ook af van de kwaliteit van ventilatie. Als die zaken OK zijn, dan is 3 à4 meter zeker voldoende om toe te laten dat men geen mondmasker draagt. Bij twijfel zou een arbeidshygiënist bijkomend advies kunnen geven.”

- Heeft het zin om in een kantooromgeving waar voldoende afstand kan gehouden worden tussen de werkplekken, om ook nog plexischermen te plaatsen?

EK: “Hier is een gecoördineerde aanpak wenselijk. Voldoende afstand houden is slechts één van de beschermende factoren. Zo is bijvoorbeeld gebleken in een callcenter dat er ondanks voldoende afstand toch besmettingen waren, wellicht omdat daar veel gepraat moest worden en vanwege onvoldoende ventilatie. Dus er moet ook gekeken worden naar die andere factoren, zoals  mondmaskerdracht, ventilatie en fysieke barrières. Plaatsen van plexischermen kan een bijkomende fysieke bescherming bieden, maar als dit de luchtstroom (van de ventilatie-afzuiging) verhindert, zou het net méér risico kunnen geven. Dat moet je dus best bekijken in overleg met een arbeidshygiënist. En in eerste instantie altijd kijken of deze werknemers niet volledig naar telewerk omgezet kunnen worden.”

- Moeten plexiwanden voor collectieve bescherming tot aan het plafond reiken of zijn plexiwanden van 100/90 die je op een tafel kan plaatsen ook voldoende?

EK: “Het belangrijkste aspect is de fysieke barrière die zo’n scherm biedt. Hoe kleiner het scherm, hoe groter de kans dat er luchtstromen langs het plexiglas van de ene naar de andere persoon gaan. Wanden van 100/90 zullen wel al een merkelijk effect hebben. Let echter op: het plaatsen van plexischermen kan een bijkomende fysieke bescherming bieden, maar als zo’n scherm de luchtstroom (ventilatie-afzuiging) verhindert, zou het net méér risico kunnen opleveren. Dus daar dient men bij plaatsen van dergelijke schermen ook rekening mee te houden, zeker als het over volledige wanden gaat.”- Het dragen van een mondmasker is verplicht gesteld in winkels. Is het ook verplicht in een opslagruimte waar geen klanten komen, of volstaat het daar om de sociale afstand te respecteren? Onze medewerkers houden zich momenteel aan de regel: masker in de verkoopruimte en 1,5 meter in het magazijn. Als daar geen 1,5 meter gerespecteerd kan worden is ook daar het mondmasker verplicht. Is dat in overeenstemming met de wetgeving?

EK: "Dat is inderdaad correct. De mondmaskerplicht geldt inderdaad voor de 'drukke plaatsen', met name daar waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Dit is onder meer het geval in de winkels, op de plaatsen waar het publiek aanwezig is. Maar in het magazijn of op andere werkplaatsen waar enkel werknemers aanwezig zijn, is het dragen van een mondmasker niet verplicht als uit de risicoanalyse is gebleken dat de afstand van 1,5 meter hier wel bewaard kan worden."

- Zijn er specifieke aandachtspunten voor de organisatie van EHBO in een bedrijf? Hoe ziet de inhoud van de EHBO-koffer eruit?

EK: “Er zijn effectief nieuwe EHBO-richtlijnen in tijden van corona. Concreet betekent dit het respecteren van anderhalve meter afstand, behalve bij levensreddende handelingen. Zelfs in dergelijke gevallen moet je steeds handschoenen en een (chirurgisch of FFP2-) mondmasker dragen. Uiteraard moeten ook ontsmettingsmiddelen voor achteraf (alcohol 70 procent en/of natriumhypochloriet 0,2 procent) beschikbaar zijn, maar deze middelen behoren al standaard tot een EHBO-kit.”

- Welk materiaal en welke instructies moeten medewerkers krijgen die taken gaan uitvoeren in andere organisaties (onderhoudstechnici, consultants,…)?

EK: “Mijn advies is om per functiegroep een beschermingskit te voorzien, en dus afhankelijk van de precieze opdracht die medewerkers moeten uitvoeren. Zo kan het nodig zijn dat ze een extra mondmasker en alcoholgel meekrijgen. Soms is het ook nodig om dit voorafgaand met de klant te bespreken, want in sommige bedrijven zullen er andere richtlijnen of voorwaarden gelden voor bezoekers.”

Bestaat er voor België een lijst voor welke sectoren een essentiële werkverplaatsing naar het buitenland mag plaatsvinden? 
EK: “Er is niet echt een limitatieve lijst van sectoren waarvoor dit mogelijk is. Het volstaat dat u als werkgever een dergelijk attest opstelt met verklaring dat het een essentiële werkverplaatsing naar het buitenland betreft.”- Kunnen werknemers verplicht worden tot het nemen van een vaccin?

EK: “Nee, zowel het griepvaccin als het toekomstige coronavirusvaccin is in België enkel op vrijwillige basis.”

- Hoe kunnen we rekening houden met COVID-19 in ons preventie jaaractieplan?

EK: “Dit kan ingepast worden in een pandemieplan, en dat is een specifieke vorm van een business continuity plan. Meer uitleg hierEr is ook eenchecklist die u hiervoor kunt gebruiken.”


Auteur: Edelhart Kempeneers, Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 06-11-2020

  1767