Veiligheid

Wat bij arbeidsongeschiktheid van jobstudenten?

In 2014 hadden zo’n 2,15 op de 1.000 jobstudenten nog een arbeidsongeval met minstens één dag werkverlet. Dankzij de veiligheids – en preventiemaatregelen daalde de ernstgraad de laatste jaren aanzienlijk. Ook deze zomervakantie gaan er weer veel jobstudenten aan het werk. Wat gebeurt er echter als jobstudenten ziek worden of arbeidsongeschikt worden door een ongeval?
Ziekte of privé – ongeval
Wanneer een jobstudent ziek is of een privé – ongeval heeft voorgehad, moet de student dit onmiddellijk melden bij de werkgever. Als de student minder dan een maand in dienst is, worden de niet – gepresteerde dagen niet betaald. In praktijk is er derhalve geen loonwaarborg bij ziekte gedurende een studentenovereenkomst van slechts één maand tijdens de zomervakantie.
De jobstudent moet dus minstens één maand in dienst zijn bij de werkgever om een gewaarborgd loon te kunnen genieten. Wanneer de student als arbeider tewerkgesteld is, moet de arbeidsregeling worden toegepast. In het geval van een bediende moet de bedienderegeling worden toegepast.
Arbeidsongevallen
In het geval van arbeidsongevallen geldt geen anciënniteitsvoorwaarde. De werkgever dient bij een beroepsziekte of arbeidsongeval van de student de door deze aangewezen persoon daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer de student een niet – ontvoogde minderjarige is, moet de werkgever de persoon verwittigen die de student gewoonlijk onder zijn hoede heeft.
De werkgever kan vervolgens de arbeidsovereenkomst beëindigen als de ongeschiktheid langer dan 7 kalenderdagen duurt. Hij moet in dit geval wel een uitkering betalen die gelijk is aan het loon dat ofwel met de opzeggingstermijn ofwel met het nog te lopen deel van deze termijn overeenkomt.
Verboden werkzaamheden voor jobstudenten
Een jobstudent mag niet eender welke taak uitoefenen. Er is echter een niet – limitatieve lijst van verboden werkzaamheden, bv. werken in een slachterij, snoeien van hoogstammige bomen, werken met gevaarlijke machines zoals cirkelzagen, etc. Sommige daarvan mag de student onder bepaalde voorwaarden wel doen indien hij of zij minstens 18 jaar oud is en/of de studentenjob in de lijn ligt van zijn/haar studies. Tot slot: een jobstudent mag nooit met een heftruck rijden, zelfs als hij/zij dit geleerd heeft in de opleiding!

Meer info op senTRAL:
Arbeidsongeval
Jongeren: een bijzondere categorie van werknemers

Bronnen:
Attentia, Jobstudenten en arbeidsongeschiktheid, 1 augustus 2016.
Ik ben jobstudent: cijfers arbeidsongevallen.
Metro, Vijf gouden tips voor jobstudenten, 20 juni 2016.

 

Gepubliceerd op 19-08-2016

  291