Wat mag u (niet) uitstellen tijdens de COVID-19-maatregelen?

 Welke invloed heeft de huidige COVID-19-crisis op de werking van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk?
 

Op 19 maart jl. bezorgde de FOD WASO een officiële nota aan alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk om hen te informeren over de mogelijke impact van de huidige COVID-19-crisis op hun werking. Deze nota bevat richtlijnen hoe hun werking afgestemd moet worden op de evolutie van de pandemie zonder de essentiële dienstverlening in het gedrang te brengen.  Werkgevers en werknemers moeten immers weten waarvoor ze nog een beroep kunnen doen op de externe diensten.

Welke richtlijnen?
De externe diensten moeten de nodige maatregelen nemen om de risico’s voor het eigen personeel en de werknemers van anderen tot een minimum te beperken. Dat gaat onder andere over hygiënische maatregelen bij contacten en  over de organisatie van de onderzoeken.
 In dit kader moeten externe diensten aftoetsen of uitstel (geen afstel!) van een preventief onderzoek een bijkomend risico of probleem zou kunnen geven voor de uitoefening van bepaalde functies of de blootstelling aan activiteiten met een welbepaald risico.

In overleg met de werkgever worden de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen opgeschort tot de pandemie onder controle is in België.

De arbeidsarts heeft geen specifieke opdracht in de opsporing van zieke werknemers, die kennelijk of mogelijk symptomen hebben die op een ‘griep’ lijken, om hen met ziekteverlof te sturen of door te verwijzen naar de curatieve sector. Hiervoor moet de werkgever zelf de nodige afspraken maken en onmiddellijk maatregelen nemen binnen het bedrijf (i.c. vragen aan de werknemer om naar huis te gaan en een behandelende arts te raadplegen). 
Niet uitstellen
 De volgende onderzoeken moeten – in de mate dat ze gevraagd worden – uitgevoerd worden:
voorafgaande gezondheidsbeoordeling
  • onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
  • spontane raadplegingen
  • onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
  • vervallen van rijgeschiktheidsattest

Werknemers die blootgesteld zijn aan ioniserende straling worden gevolgd op basis van de dosimetrische gegevens en enkel gezien wanneer zich abnormale incidenten zouden voordoen (overschrijding bij bestraling of een besmetting).

Welke onderzoeken worden wel uitgesteld?
Aanvragen voor het opstarten van een re-integratietraject hebben momenteel geen prioriteit. In overleg met de betrokken partijen kunnen ze uitgesteld worden, en kunnen de termijnen van de lopende dossiers eventueel overschreden worden.
Ook risicovolle technische onderzoeken, waarbij het risico op besmetting van apparatuur of overdracht naar werknemers verhoogd is, worden uitgesteld. Een voorbeeld hiervan is spirometrie.

Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 06-04-2020

  134