Veiligheid

Welzijn en preventie op het werk voor iedereen, ook de zelfstandige?

Tussen 2011 en 2015 is het aantal langdurig zieke zelfstandigen met ruim een kwart toegenomen. De cijfers voor het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden buiten strijd is, is ruim met 10% gestegen. Het aantal zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is vanwege psychische problemen is van 3980 in 2011 toegenomen naar 5035 in 2015. Kamerlid Griet Smaers vindt dat de regering dringend moet investeren in preventie en re-integratie.

Kamerlid Griet Smaers (CD&V) meldde in het Radio1-programma 'Voor de dag' dat de stijging vooral gezocht dient te worden bij de toename van het aantal burn-outs, onder meer ‘door de vervrouwelijking en het feit dat zelfstandigen tot op latere leeftijd aan de slag blijven.’ Caroline Deiteren van de studiedienst bij Unizo kaart in De Standaard bovendien het probleem van onderrapportering aan. Vergeleken bij werknemers, waarbij het aantal langdurig zieken steeg met 54% was dit bij zelfstandigen slechts 28%, bijna de helft minder.

Unizo wil gezondheidsbudget voor elke zelfstandige dat door de sociale zekerheid ter beschikking wordt gesteld. Hij of zij kan daar dan gedurende zijn loopbaan enkele investeringen mee doen in preventie en welzijn. Unizo pleit er ook voor om tijdens de beroepsopleidingen nog meer nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid, preventie en welzijn. Op die manier moeten ze sneller opnieuw aan de slag kunnen.

Mevr. Smaers pleit in De Standaard voor een investering van de regering in preventie en re-integratie: “Ook de zelfstandige heeft recht op voldoende preventie en welzijn op het werk. Het sociaal statuut van zelfstandigen voorziet momenteel helaas niet in dergelijk preventieluik. Het wordt tijd om dit debat open te breken.

Minister van volksgezondheid De Block plaats de kwestie echter niet bovenaan haar lijstje, daar staat eerst nog een re-integratieproject voor langdurig zieke werknemers op het programma. Dan zijn de re-integratietrajecten voor langdurig zieke statutaire ambtenaren aan de beurt. Pas daarna maakt De Block werk van zo’n trajecten voor langdurig zieke zelfstandigen. Dat is zo binnen de federale regering afgesproken.

De grootste economische knelpunten die momenteel een gevaar vormen voor de zelfstandigen zijn het ontbreken van een vangnet in de allereerste maand en nadien het systeem van de forfaitaire uitkering. Dit laatste maakt het geheel vooral moeilijk omdat onafhankelijk van het inkomen dat de zelfstandige normaal zou verdienen, er plots een vast bedrag toegekend wordt. De uitkering bedraagt momenteel voor een zelfstandige met gezinslast: 1298 euro. Het ontbreken van een sluitend vangnet voor zelfstandigen zorgt er voor dat zelfstandigen in deze positie in armoede verzeild kunnen geraken.

Gepubliceerd op 10-08-2016

  378