Werken bij koude: Een overzicht

Hoewel de temperaturen voorlopig nog meevallen, is het niet slecht om op voorhand al even stil te staan bij de problemen die kunnen voorvallen bij overmatige koude. In dit artikel bespreken we kort wat de regelgever van u verwacht. In de tekst wordt ook telkens verwezen naar de wetgeving, en naar relevante bijdrages op senTRAL die u kunnen helpen om perfect in orde te zijn voor de volgende winterprik.

Waar vind ik de maatregelen die moeten genomen worden bij overmatige koude in de wetgeving?

De regels over het werken bij lage (en hoge) omgevingstemperaturen zijn terug te vinden in Codex V.1 “Thermische omgevingsfactoren”.

De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren van de thermische omgevingsfactoren die aanwezig zijn op de arbeidsplaats. Bij het opmaken van deze risicoanalyse moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, maar ook de werkbelasting en de eigenschappen van beschermingsmiddelen en werkkledij (voor alle wettelijke verplichtingen inzake de risicoanalyse zie Codex art. V.1-1).

Op grond van de risicoanalyse moet de werkgever gepaste preventiemaatregelen nemen (Codex art. V.1-2). Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de actiewaarden vermeld in Codex art. V.1-3.
 

Wat zijn de actiewaarden? 

De vaststelling van de actiewaarden is belangrijk om te kunnen bepalen op welk moment er preventieve maatregelen moeten worden genomen.

De actiewaarden voor blootstelling aan koude worden vastgelegd in functie van de fysieke werkbelasting.

De luchttemperatuur mag niet lager zijn dan:
 

Minimum luchttemperatuur Fysieke werklast
18 ° C Zeer licht werk
16 ° C Licht werk
14 ° C Halfzwaar werk
12 ° C Zwaar werk
10 ° C Zeer zwaar werk

De luchttemperatuur wordt gemeten met behulp van de klassieke thermometer.
 

Programma van technische en organisatorische maatregelen

Wanneer de heersende temperaturen de actiewaarden kunnen overschrijden, gaat de werkgever, op grond van de risicoanalyse, vooraf over tot de opstelling van een programma van technische en organisatorische maatregelen (voor een overzicht van maatregelen zie: Codex art. V.1-4). Voorbeelden van technische en organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het verschaffen van gepaste kledij en het gratis ter beschikking stellen van aangepaste warme dranken.

Het programma beschrijft de maatregelen per werkpost of per groep van werkposten, per functie of per groep van functies. Het wordt aangepast telkens er zich wijzigingen voordoen in één of meerdere elementen die aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van dit programma. Het programma wordt voor advies voorgelegd aan de bevoegde preventieadviseurs en aan het comité en het wordt gevoegd bij het globaal preventieplan.

Wanneer de actiewaarden worden overschreden, voert de werkgever het programma van technische en organisatorische maatregelen uit. 

Specifieke maatregelen

De werkgever moet de volgende maatregelen nemen in gekoelde lokalen wanneer de heersende temperaturen lager zijn dan de actiewaarden voor blootstelling (Codex art. V.1-5)

  • de werknemers worden voorzien van aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • de luchtstroomsnelheid in deze lokalen wordt, wanneer er werknemers aanwezig zijn, beperkt tot het minimumniveau dat nodig is voor de werking van de installaties;
  • technische voorzieningen zijn aanwezig om de beschermkledij na gebruik te drogen;
  • er worden zonder kosten voor de werknemers warme dranken ter beschikking van de werknemers gesteld.
  • wanneer de arbeidsgeneesheer dit nodig acht wordt er voorzien in rusttijden

Regels voor open werklokalen of werkplaatsen in open lucht (Codex art. V.1-6)

Tijdens de periode tussen 1 november en 31 maart worden de open werklokalen en de arbeidsplaatsen in open lucht van een voldoende aantal verwarmingsinrichtingen voorzien.

Wanneer het ingevolge de weersomstandigheden nodig blijkt en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5 °C, moeten deze verwarmingsinrichtingen in werking worden gesteld. In die zelfde omstandigheden moet men ook warme dranken verstrekken.

Indien de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, vooraf hun akkoord geven mogen deze verwarmingstoestellen worden opgesteld in lokalen, in voorlopige constructies of op andere plaatsen, teneinde de werknemers de mogelijkheid te bieden zich bij tussenpozen te verwarmen.
 

Winkelbanken in open lucht (Codex art. V.1-7)

Bij een buitentemperatuur van minder dan 5 °C is het de exploitanten van winkels voor detailverkoop verboden werknemers tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten en in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 10 °C moeten de aan voornoemde banken tewerkgestelde werknemers over een voldoende krachtige verwarmingsinrichting beschikken, tenzij maatregelen worden genomen waardoor deze werknemers zich geregeld en zo dikwijls als nodig kunnen verwarmen.

Bovendien beschikken die werknemers over een vloer, waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen, en worden ze zoveel mogelijk tegen weer en wind beschermd.

Deze werknemers mogen dergelijke arbeid niet verrichten vóór 8 uur of na 19 uur, ook niet langer dan 2 uur zonder onderbreking van ten minste één uur, noch meer dan 4 uren per dag.

Gezondheidstoezicht en opleiding

De werknemers moeten onderworpen worden aan een adequaat gezondheidstoezicht (Codex art. V.1-14) wanneer zij uit hoofde van hun normale dagtaak regelmatig, om technologische redenen, worden blootgesteld aan:

  • koude, wanneer de temperatuur lager is dan 8°C;
  • warmte, wanneer de actiewaarden voor blootstelling worden overschreden.Dit gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd alvorens de werknemer te werk te stellen en wordt jaarlijks herhaald.

De werknemers die gewoonlijk buiten tewerkgesteld worden, moeten eveneens onderworpen worden aan een adequaat gezondheidstoezicht.

De werknemers die aan overmatige koude of warmte worden blootgesteld moeten ook voorlichting en een opleiding in overeenstemming met deze risico's krijgen (meer informatie over deze opleiding: Codex art. V.1-16

Meer info en bronnen van dit artikel:

- Codex V.1, Thermische omgevingsfactoren
- Arbeidsklimaat en thermische omgevingsfactoren (Thematische fiche)
Toolbox Winterse condities (oa over het rijden bij winterweer, en de keuze van goede kledij)
- Toolbox Werken bij koude
- FOD WASO Brochure: Thermische omgevingsfactoren

 

Gepubliceerd op 14-12-2018

  279