Veiligheid

Wetsontwerp: hervorming financiering Asbestfonds

Een nieuw wetsontwerp past de financiering van het Asbestfonds aan om beter te kunnen beantwoorden aan de reële behoeften.

Er is op dit moment onder andere sprake van:
  • een jaarlijkse federale subsidie van 10 miljoen euro (alternatieve financiering);
  • de opbrengst van de werkgeversbijdragen (0,01% van het loon voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen; rendement minstens gelijk aan de subsidie);
  • een financiering via de sociale zekerheid voor de zelfstandigen in functie van de reële noden.
De verdeling 50/50 is gebaseerd op het idee dat de ondernemingen en de staat een gedeelde verantwoordelijkheid dragen. Maar de toegenomen reserves van het fonds zijn het voorwerp van terugkerende opmerkingen. We noteren een paar aanpassingen de laatste jaren, zoals de tenlasteneming door het Asbestfonds van de administratieve kosten. Maar een structurele hervorming van het financieringssysteem bleef uit.

Momenteel is het bedrag van de alternatieve financiering voor 2015 en 2016 nog niet uitgekeerd. De werkgeversbijdragen werden wel uitgekeerd en de reserves bedragen 80 miljoen euro.

Het nieuwe wetsontwerp is bedoeld om:
  • de situatie van 2015 en 2016 wettelijk te regulariseren;
  • een overgangsfinanciering voor de jaren 2017 tot 2019 voor te stellen om de reserves te stabiliseren (evenwichtige cofinanciering in een meerjarenplanning); en
  • te komen tot een structurele hervorming van de financiering vanaf 2020.
Er is ook sprake van een nieuwe opdracht voor het Asbestfonds: de financiering van acties die bijdragen tot preventie (bijvoorbeeld gerichte informatiecampagnes) of academisch onderzoek.

Gepubliceerd op 31-03-2017

  228