Veiligheid

Ziek? 7 op 10 werknemers werkt door

Elke dag zijn meer dan 6 op 100 werknemers afwezig door ziekte, een percentage dat onafgebroken stijgt sinds 2001. Maar lang niet alle zieke werknemers blijven thuis. Uit onderzoek van Securex over presenteïsme blijkt dat 71% van de werknemers met gezondheidsproblemen minstens 1 dag ziek heeft gewerkt. Vooral jongeren, hoger opgeleiden, bedienden en leidinggevenden werken al snel een dagje door wanneer ze zich niet goed voelen. Sommigen doen dat omdat ze met plezier gaan werken, maar ook de angst om de job te verliezen is soms een doorslaggevende factor.

71% van de zieke werknemers werkt door, ondanks gezondheidsproblemen

73% van de werknemers geeft aan dat hij/zij in de twaalf maanden vóór het onderzoek 1 of meer dagen ziek was of geveld door een privéongeval. De gezondheidsproblemen kunnen variëren van griep over keelontsteking tot kanker of een gebroken been ten gevolge van een privéongeval.

Van die zieke werknemers heeft 20% onafgebroken doorgewerkt, 29% het werk neergelegd bij ziekte en 51% werk en rust gecombineerd. 71% van de zieke werknemers (20% + 51%) heeft dus minstens 1 dag gewerkt terwijl hij/zij zich eigenlijk ziek voelde.

81% van die ziek doorwerkende werknemers deed dit 1 tot 10 dagen. 13% werkte 11 à 20 dagen door tijdens ziekte, en 6% zelfs meer dan 20 dagen. Zij bleven 1 tot 3 maanden doorwerken met gezondheidsproblemen, sommigen zelf 6 maanden tot een jaar.

Jongeren, hoger opgeleiden, bedienden en leidinggevenden werken het vaakst wanneer ze ziek zijn

Volgende werknemers met gezondheidsproblemen in de 12 maanden vóór het onderzoek, werkten gemakkelijker 1 of meerdere dagen door ondanks ziekte of privéongeval:
 

  • Werknemers jonger dan 30 jaar: 80% en aflopend tot 59% van de 55-plussers;
  • Universitair geschoolde werknemers: 80% versus 74% van de werknemers met een diploma hoger onderwijs en 63% van de werknemers met een diploma lager en secundair onderwijs;
  • Werknemers in Wallonië en Brussel: 79% versus 66% in Vlaanderen;
  • Leidinggevenden: 77% versus 68% van de niet-leidinggevenden;
  • Bedienden: 76% versus 61% van de arbeiders.

We weten dankzij ons jaarlijks onderzoek over absenteïsme dat oudere werknemers minder vaak, maar wel voor langere periodes afwezig zijn door ziekte. Dit wijst op een zwaardere gezondheidsproblematiek die het moeilijker maakt om door te werken bij ziekte.

Hoger geschoolden en bedienden werken vaker door bij ziekte omdat ze meer met plezier gaan werken en meer het gevoel hebben van een eerlijke behandeling door hun werkgever dan lager geschoolden en arbeiders. Het onderzoek toont aan dat ook leidinggevenden meer met plezier gaan werken dan niet-leidinggevenden.

Werknemers in Wallonië en Brussel werken gemakkelijker door bij ziekte, onder meer doordat zij zich meer dan werknemers in Vlaanderen eerlijk behandeld voelen op het werk. Daarnaast is ook het hoge aantal bedienden in Brussel een verklaring voor het hoge percentage werknemers die doorwerken bij ziekte.

Plezier op het werk en eerlijke werkgever doen doorwerken bij ziekte, maar ook de angst om de job te verliezen

Werknemers die met plezier gaan werken, werken gemakkelijker 1 tot zelfs 10 dagen door bij gezondheidsproblemen dan werknemers die niet met plezier naar hun werk gaan (60% versus 42%). Maar het plezier mindert wel wanneer dit te vaak gebeurt.

89% van de werknemers die tot 10 dagen ziek doorwerken, heeft plezier in het werk, maar dit geldt nog maar voor 74% van de werknemers die meer dan 10 dagen ziek doorwerken.

Werknemers die zich eerlijk behandeld voelen, blijken ook makkelijker af en toe door te werken bij ziekte. Ook zij werken vaker 1 tot 10 dagen door bij ziekte dan de niet eerlijk behandelde (59% versus 46%).

Werknemers met schrik dat ze binnenkort hun job verliezen, of dat de inhoud of de omstandigheden van hun job zullen veranderen, werken meer langdurig door bij ziekte dan werknemers die zeker zijn van hun job. Ook werknemers die – ongewild? - langdurig afwezig zijn door ziekte (> 20 dagen), hebben meer schrik om hun job te verliezen dan werknemers die niet langdurig afwezig zijn.

Heidi Verlinden, HR Research Expert: “Werken als je een beetje ziek bent is op zich geen probleem, maar uit ons onderzoek blijkt wel dat werknemers die langdurig doorwerken wanneer ze ziek zijn, zich minder in staat voelen om lang actief te blijven op de arbeidsmarkt. De keuze tussen thuisblijven en doorwerken (of vervroegd terugkeren), houdt best rekening met de concrete situatie van de medewerker – Wat kun je nog / al wel? Eerder dan: wat kan je niet meer? - en met de mogelijkheden in de organisatie – Welke aanpassingen aan de job/werkomgeving zijn mogelijk? Is een lagere productiviteit tijdelijk aanvaardbaar? Welke opleiding/begeleiding kan de organisatie bieden?”

Gepubliceerd op 13-11-2014

  311