Zijn het KB Brand en de omgevingsvergunningen die naar anderstalige normen verwijzen onwettig?

Heel wat bouwvergunningen of omgevingsvergunningen bevatten verwijzingen naar brand- en veiligheidsnormen die niet in het Nederlands bestaan. Of zij bevatten een verwijzing naar het ‘K.B.van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen’ (KB Brand en Ontploffing), dat op zijn beurt verwijst naar normen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn. Na een klacht van onze auteur ir. Guido Haekens oordeelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) dat deze situatie strijdig is met de taalwetgeving. De VCT maakte het dossier over aan de federale ministers van Economie en Binnenlandse Zaken, en aan de Vlaamse minister van Omgeving. ‘Wie naar de Raad van State stapt, krijgt vast gelijk’.
Anderstalige normen
De meeste overheden leveren omgevingsvergunningen af die rechtstreeks verwijzen naar Europese normen, zoals de NBN EN 1751 (ventilatie van gebouwen), de NBN EN 1838 (noodverlichting) of de NBN EN 62305 (bliksembeveiliging). Europese normen worden geschreven in het Engels en worden daarna vertaald naar het Frans en het Duits. Zij verschijnen normaal gezien niet in het Nederlands.

Andere omgevingsvergunningen halen het KB Brand en Ontploffing aan. Maar dat KB verwijst in zijn technische bepalingen ook naar niet-Nederlandstalige normen, zoals de NBN EN 81-73 (liften bij brand), de NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 (verlaagde plafonds) of de NBN EN 12101-3 (ventilatoren van rookafvoersystemen in hoge gebouwen).
 
Bouwheren en exploitanten met een vestiging in het Nederlandstalige taalgebied moeten dus technische normen toepassen die alleen in het Engels of het Frans bestaan. Ir. Guido Haekens diende daartegen klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, het adviesorgaan van de federale overheid dat toezicht houdt op de correcte toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken. En de VCT leverde een zeer kritisch advies af, zowel voor het NBN dat de normen publiceert, als voor de gemeenten die de vergunningen afleveren.
NBN
Normalisatie is in ons land de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Normalisatie (NBN), een instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de federale minister van Werk, Economie en Consumenten. De VCT herinnert eraan dat het NBN als instelling van openbaar nut onder de Taalwet Bestuurszaken valt.
 
Dat betekent dat alle normen die door het NBN verspreid of gepubliceerd worden, moeten worden opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Duits. ‘Dit geldt eveneens voor de Europese normen die op basis van Europese regels moeten worden omgezet door de nationale normalisatie-instellingen door middel van de registratie van de integrale tekst’, aldus de VCT.
 
Het NBN-argument dat sommige normen facultatief zijn, veegt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van tafel: ‘Het feit dat de toepassing van deze normen over het algemeen vrijwillig van aard is, doet geen afbreuk aan deze verplichting. De verspreiding ervan blijft immers berusten bij een instelling van openbaar nut die deze opdracht heeft gekregen van de wetgever’.
 
De VCT oordeelt dat het NBN de Taalwet Bestuurszaken schendt door het publiceren van normen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn.
Dat was ook het standpunt van voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, in een brief aan de VCT.
KB Brand en Ontploffing onwettig?
Volgens de Taalwet Bestuurszaken moeten alle koninklijke en ministeriële besluiten volledig in het Nederlands en het Frans opgesteld worden. De Duitse vertaling ervan moet binnen een redelijke termijn volgen.
 
Bij het opstellen van KB’s moet de regering erover waken dat de normen die overeenkomstig die KB’s moeten worden nageleefd, ook in de vereiste talen zijn opgesteld, meent de VCT. Als dat niet zo zou zijn, kan er in de KB’s niet naar die normen worden verwezen. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht oordeelt dan ook dat het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, de taalwetgeving in bestuurszaken schendt door te verwijzen naar Europese normen die niet beschikbaar zijn in het Nederlands. 
Gemeenten, opgelet!
De VCT benadrukt dat de gemeentelijke overheden (en andere vergunningverleners) die in homogeen Nederlands taalgebied gevestigd zijn, hun omgevingsvergunningen uitsluitend in het Nederlands mogen opstellen. ‘Met inbegrip van mogelijke normen waarnaar in deze omgevingsvergunningen wordt verwezen’.
 
‘De VCT oordeelt dat het verwijzen naar Europese normen die niet beschikbaar zijn in het Nederlands, door gemeentelijke overheden in omgevingsvergunningen strijdig is met de Taalwet Bestuurszaken’.
En nu?
Volgens dit VCT-advies moeten verwijzingen naar niet-Nederlandstalige normen in omgevingsvergunningen én in het KB Brand en Ontploffing als onbestaande worden beschouwd.
Als de brandweer of een keuringsorgaan een inbreuk vaststelt op een niet-Nederlandstalige norm, is die inbreuk zonder voorwerp. Een rechter kan op basis van artikel 159 van de Grondwet immers geen onderdaan straffen voor overtreding van een voorschrift in een uitvoeringsbesluit dat strijdig is met de Belgische (taal-)wetgeving.
Als een omgevingsvergunning wordt geweigerd omdat de exploitatie niet voldoet aan een anderstalige technische norm, heeft de vergunningvrager goede argumenten om beroep aan te tekenen tegen die weigering.
 
Temeer daar de afdeling Wetgeving van de Raad van State zelf al meerdere keren opmerkingen maakte over besluiten waarin er verwezen werd naar anderstalige technische normen. Recent nog in verband met windturbines (25/02/2019), metrologie (26/09/2018), koelinstallaties (31/07/2018), EPB-eisen (25/04/2018) en technische keuringen (09/04/2018). De Raadsleden herhalen telkens weer dat: ‘[De Raad van State] in het verleden (...) al herhaaldelijk gewezen [heeft] op het probleem dat technische normen waarnaar wordt verwezen in wet- en regelgeving, niet in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt, dat ze niet in het Nederlands zijn gesteld of vertaald en dat ze in de regel enkel beschikbaar zouden zijn tegen een bepaalde vergoeding’. De Raadsleden hebben het over een ‘knelpunt’: ‘Essentieel hierbij is de beschikbaarheid van een Nederlandse versie van de betrokken normen’...
 
Bovendien wankelt het KB Brand en Ontploffing. Inwoners uit het Franstalige landsgedeelte van België moeten álle naar het Frans vertaalde normen uit dat KB toepassen, terwijl die normen niet van toepassing zouden zijn op de inwoners van het Nederlandstalige taalgebied wanneer ze niet in het Nederlands bestaan. En dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel ...
Auteurs: Ir. Guido Haekens / Carine Govaert

Gepubliceerd op 01-04-2019

  312